Associació Internacional d’Entitats de Gossos d’Assistència i Teràpia Assistida amb Animals.


El fins de l’Associació Internacional d’ Entitats de Gossos d’Assistència i Teràpies Assistides amb Animals ( AIGAT) són:

1.Establir i promoure uns estàndards bàsics d’ensinistrament, acoblament i lliurament de gossos d’assistència, per tal de regular i unificar criteris entre les diferents entitats que formen gossos d’assistència, tenint en compte el benestar animal.

2.Establir i promoure uns estàndards bàsics de programes de teràpia amb animals, per tal d’unificar i regular els cànons de treball per part de les entitats dedicades a la realització d’aquest tipus de programes, tenint en compte el benestar animal.

3.Facilitar la comunicació i l’aprenentatge entre les entitats membres de l’Associació Internacional d’Entitats de Gossos d’Assistència i Teràpies Assistides amb Animals.

4.Establir i promoure la formació que ha de regular les futures incorporacions a aquest àmbit de treball.

5.Promoure la realització d’estudis i projectes científics sobre els gossos d’assistència i la teràpia / activitat / educació assistida amb animals, per donar a conèixer els beneficis que suposa per l’usuari la tinença d’aquest tipus de gos i/o la realització d’aquest tipus d’activitats, mitjançant seminaris, jornades d’interès, events científics, publicació d’articles i difusió dels mateixos a la pàgina web de l’Associació, per tal que estigui a l’abast de tothom.

6.Promoure la difusió de la utilització, els beneficis, els drets i les obligacions dels gossos d’assistència i dels animals de teràpia.


Associació inscrita  amb nº 44.481  informació: info@aigat.orgObjectius AIGAT